pijl
 1. Je bent nu hier:
 2. Home
 3. /
 4. Privacybeleid

Privacyverklaring DTC Zwolle

DTC-Zwolle, gevestigd aan Voorsterweg 44-004, 8042 AD Zwolle., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dtczwolle.nl

Voorsterweg 44-004, 8042 AD Zwolle. Telefoonnummer: 038-4216394

Eveline Braam- van 't Hoenderdaal is de Functionaris Gegevensbescherming van DTC-Zwolle. Zij is te bereiken via eveline@dtczwolle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DTC-Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • ID- of paspoortnummer
 • Beroep
 • Sporten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DTC-Zwolle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN (Burgerservicenummer)
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens huisarts en/of verwijzend specialist
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ook verzoeken wij ouders/voogd aanwezig te zijn bij een 1e consult bij ons in de praktijk. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dtczwolle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DTC-Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Nakomen van contractuele verplichtingen bij uw zorgverzekeraar
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • DTC-Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • In uw belang communiceren we met uw huisarts en/of verwijzer, of andere relevante hulpverlener.

Geautomatiseerde besluitvorming

DTC-Zwolle neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DTC-Zwolle) tussen zit.

DTC-Zwolle gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Intramed ten behoeve van dossiervoering en declaratie, RSB beheer voor serverbeheer, Zorgmail als beveiligd communicatie middel met andere zorgverleners, MediQuest als partij die patiënt tevredenheid onderzoek uitzet ten behoeve van ons contract met de zorgverzekeraars, Nivel Zorgregistraties als bureau voor anonieme data analyse ten behoeve van ons contract met de zorgverzekeraars.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DTC-Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van uw persoonsgegevens:

15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst “WGBO”.

Delen van persoonsgegevens met derden

DTC-Zwolle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw zorgverzekeraar of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DTC-Zwolle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, met uitzondering van Nivel Zorgregistraties. Zij is zelf verwerkingsverantwoordelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DTC-Zwolle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DTC-Zwolle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dtczwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DTC-Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTC-Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op telefoonnummer 038-4216394 of via info@dtczwolle.nl. DTC-Zwolle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Toegang tot Intramed t.b.v. dossiervoering:  wachtwoord laptop, dubbel wachtwoord RSB , dubbel wachtwoord Intramed.  Wachtwoorden zijn persoonsgebonden.
 • Declaratie naar zorgverzekeraar gaat digitaal, via beveiligd Vecozo certificaat.
 • Gegevens naar Nivel Zorgregistraties gaat anoniem en via beveiligd Vecozo certificaat.
 • Alle personen die namens DTC Zwolle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Alarmfunctie op de toegangsdeur naar de back-office.

 

Mei 2018